بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۷۷۹,۵۱۰,۰۹۵ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۳۰۰,۷۶۹,۲۸۹
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۸,۶۰۱,۹۶۸
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۴۵۵,۱۷۱,۳۳۸
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۷۰۳,۹۷۳,۸۷۱ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۶۱,۳۸۴,۷۲۸
 • هزینه های آموزشی / ۲۵,۹۷۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۷۵,۴۳۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۷,۰۱۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۲۷۸,۰۶۷,۶۶۵
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۱۱,۰۸۹,۰۶۵
 • هزینه‌های عمومی / ۱۳۱,۵۷۵,۷۴۹
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۹۹,۵۱۱,۶۰۷
 • سرمایه گذاری / ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۹۹,۹۵۵,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۳,۸۲۵,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۲۸,۲۴۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۵۹,۴۶۴,۴۹۱

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۴۵,۳۲۱,۷۳۵
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۲۲,۶۶۰,۸۶۸
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۷,۵۵۳,۶۲۳

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی