متقاضیان کمپینر شدن
در صورتیکه می توانید از شبکه ارتباطات خود برای بنیاد راستی پول جمع آوری نمایید، کمپینر مالی را انتخاب فرمایید. در این صورت می توانید یک صفحه شخصی داشته باشید که افراد مورد نظر خود را جهت پرداخت آنلاین به آن صفحه هدایت کنید و مبالغ مورد نظر را تا رسیدن به هدفی که تعریف کرده اید جمع آوری نمایید. چنانچه می خواهید از شبکه ارتباطات خود به منظور تبلیغ برای بنیاد راستی استفاده کنید، کمپینر تبلیغاتی را انتخاب فرمایید. انتخاب هر دو نیز امکان پذیر است.