- بورسیه شماره 1:

ورودی سال 94 رشته گرافیک در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. معدل آخرین ترم تحصیلی 16

- بورسیه شماره 2:

ورودی سال 96 رشته حسابداری در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور یزد. معدل آخرین ترم تحصیلی 16/48

- بورسیه شماره 3:

ورودی سال 95 رشته صنایع در مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد. معدل آخرین ترم تحصیلی 15

- بورسیه شماره 4:

ورودی سال 96 رشته صنایع، گرایش مدیریت مهندسی، در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی امام جواد یزد. معدل آخرین ترم تحصیلی 19

- بورسیه شماره 5:

این بورسیه اولین فارغ التحصیل بنیاد راستی است. ورودی سال 90رشته حسابداری در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی جواد الایمه. معدل آخرین ترم تحصیلی 14/58

- بورسیه شماره 6: 

ورودی سال 95 رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور یزد. معدل آخرین ترم تحصیلی 15

- بورسیه شماره 7:

ورودی سال 96 رشته معماری در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد یزد. . معدل آخرین ترم تحصیلی 11/8