حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و ایجاد بستری برای حمایت و شکوفایی این بخش از جامعه با اعتمادسازی برای مشارکت کنندگان و مدیریت منابع و جلب حداکثری توانمندی ها با هدف برخورداری از جامعه ای بهتر و فردایی روشن تر.