بنیاد راستی تحت مجوز سازمان بهزیستی در حال فعالیت است.

ساختار کلی بنیاد راستی مطابق اساسنامه موسسات غیرانتفاعی غیرتجاری موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به صورت زیر است:

- هیئت امنا

- هیئت مدیره

- مدیرعامل

- بازرس

هیئت امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت افتخاری فعالیت می نماید و جلسات آن با وظایف زیر به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود:

1) انتخاب، تجدید انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان

2) استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و بازرسان

3) تعیین عضو جانشین هیئت امنا 

4) تصویب ترازنامه و منابع تامین اعتبار

5) تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح موسسه باشد.

6) تعیین روزنامه کثیرالانتشار 

7) تصویب تغییرات مفاد اساسنامه و تصمیم گیری در خصوص انحلال

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بنیاد راستی نیز به شرح زیر است:

1) حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول

2) رسیدگی به حساب های موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات

3) اجرای مصوبات مجامع عمومی هیئت امنا در راستای اجرای اهداف موسسه

4) افتتاح حساب در بانکها به نام موسسه

5) انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی، مالیاتی و ثبتی

6) به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امنا است به نام موسسه انجام دهد.

7) جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه بنیاد راستی، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی هیئت امنا است، هیئت مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارد.

همچنین مدیرعامل بنیاد راستی در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می شود، نماینده بنیاد راستی محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.

وظایف بازرس (موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس) به شرح زیر است:

1) بررسی تمام اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی بنیاد راستی

2) بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3) ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه بنیاد راستی به کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی و مجمع عمومی

مطابق ماده 27 اساسنامه بنیاد راستی که به تصویب سازمان بهزیستی و اداره ثبت شرکت ها رسیده است، منابع تامین اعتبار بنیاد راستی به شرح زیر است:

منابع تامین اعتبار موسسه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و از محل سرمایه ثبتی موسسه و سایر کمک ها و تسهیلاتی که برای تامین منابع مالی موسسه تخصیص داده می شود تامین می گردد. مطابق این ماده، تمامی وجوه و درآمدهای موسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی به نام موسسه و با معرفی سازمان بهزیستی نزد هریک از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد. در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هرگونه گزارش گردش حساب مالی موسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ کند.

ضمنا مطابق ماده 28 اساسنامه، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف است. یعنی بنیاد راستی از پرداخت مالیات بر درآمدهای خود معاف است اما با توجه به اینکه بنیاد راستی هنوز مجوزهای لازم را اخذ نموده است، پرداخت هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی قابلیت ثبت در دفاتر قانونی آنها به صورت هزینه را ندارد.

چارت سازمانی بنیاد راستی در زیر آمده است.

برای مشاهده زیر مجموعه قسمت‌ها روی آن بخش کلیک نمایید.