تاسیس قانونی بنیاد

تاسیس قانونی بنیاد

بالاخره در تاریخ 1395/8/26 بنیاد راستی با عنوان موسسه غیرتجاری خیریه توانمندسازی بنیان راستی ایساتیس به شماره ثبت 1634 تاسیس گردید.

نظرات کاربران