شکل گیری ایده تاسیس بنیاد راستی

شکل گیری ایده تاسیس بنیاد راستی

در سال 1394 ایده تاسیس بنیاد راستی شکل گرفت.

حسام ادیب، که هم از شاگران استاد جلال راستی بوده و هم از نزدیکان ایشان است، با دغدغه ها و احساس مسئولیتی که همه افراد در خود حس می کنند، طرح ایجاد بنیاد خیریه را در هیئت مدیره گروه پاترون مطرح نمود که مورد استقبال قرار گرفت.

ماهها صرف ایده پردازه و همفکری در خصوص نحوه فعالیت بنیاد گردید تا کلیات فعالیت بنیاد مورد توافق قرار گرفت. در این راستا با توجه به بازنشستگی سرکار خانم مهندس گوینده، در اواخر سال 94 ایشان مسئولیت اجرایی و مدیریت بنیاد را بر عهده گرفتند.

نظرات کاربران