پذیرش بیست و هشتمین متقاضی در بنیاد راستی

پذیرش بیست و هشتمین متقاضی در بنیاد راستی

پذیرش بیست و هشتمین متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی آموزشی در بنیاد راستی

 بیست و هشتمین متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی آموزشی در رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی از دانشگاه دولتی یزد در تاریخ 12 آذر 98 پذیرفته شد.

با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای این دانشجوی عزیز.

نظرات کاربران