برگزاری کارگاه های توانمندسازی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی

برگزاری کارگاه ارتقاء مهارتهای زندگی

اولین کارگاه از سری کارگاه های 9 گانه ارتقاء مهارت های زندگی با رویکرد خود بیانگری (ویژه دانشجویان ) در تاریخ هفتم آذر 98 در خانه صنعت و معدن یزد برگزار می شود.

نظرات کاربران