دوازدهمین متقاضی بنیاد راستی

دوازدهمین متقاضی بنیاد راستی

دوازدهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 22 تیر 98 پذیرفته شد.

دوازدهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور یزد درتاریخ 98/4/22 توسط بنیاد راستی پذیرفته شد.

نظرات کاربران