یازدهمین متقاضی بنیاد راستی

یازدهمین متقاضی بنیاد راستی

یازدهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 17 اردیبهشت 98 پذیرفته شد.

یازدهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و هنر یزد درتاریخ 98/2/17 توسط بنیاد راستی پذیرفته شد.

نظرات کاربران