دهمین متقاضی بنیاد راستی

دهمین متقاضی بنیاد راستی

دهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 13 بهمن 97، پذیرفته شد.

دهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در رشته روانشناسی مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور یزد درتاریخ  97/11/13 توسط بنیاد راستی پذیرفته شد.

نظرات کاربران