نهمین متقاضی بنیاد راستی

نهمین متقاضی بنیاد راستی

نهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 2 بهمن 97، پذیرفته شد.

نهمین متقاضی کمک هزینه تحصیلی دررشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه یزد در تاریخ 97/11/2 توسط بنیاد راستی پذیرفته شد.

نظرات کاربران