جلسه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد و بنیاد حامیان

جلسه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد و بنیاد حامیان

جلسه با انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد و بنیاد حامیان

در جلسه مورخ 1396/11/18، راهکارهای همکاری بنیاد حامیان و انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد با بنیاد راستی مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر همکاری های بیشتر تاکید شد.

در جلسه مورخ 1396/11/18، راهکارهای همکاری بنیاد حامیان و انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد با بنیاد راستی مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر همکاری های بیشتر تاکید شد.

نظرات کاربران