هفتمین بورسیه بنیاد راستی

هفتمین بورسیه بنیاد راستی

هفتمین متقاضی بورس تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 7 آذرماه 96، پذیرفته شد. خبرهای تکمیلی در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات کاربران