ششمین بورسیه بنیاد راستی

ششمین بورسیه بنیاد راستی

ششمین متقاضی بورس تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 28 آبانماه 96، پذیرفته شد. خبرهای تکمیلی در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات کاربران