اپیزود سیزدهم رادیو افرا

اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

 اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

انجمن پرنده درخت کوچک، نهادی مدنی و مطالبه‌گر در پایتخت است. کن در شمال غرب تهران آغاز حرکتی بود که با کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل و خانواده‌های آنها شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد. آشناسازی کودکان با حقوقشان، پدیدآوردن فضایی امن برای آنان در کنار توان‌افزایی خانواده‌ها از طریق حرفه‌آموزی و آموزش مهارت‌های زندگی و توسعه سواد آموزی داستان انجمن پرنده درخت کوچک را معنا می‌بخشد.

لینک اپیزود سیزدهم دررادیو افرا

انجمن پرنده درخت کوچک، نهادی مدنی و مطالبه‌گر در پایتخت است.
کن در شمال غرب تهران آغاز حرکتی بود که با کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل و خانواده‌های آنها شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد. آشناسازی کودکان با حقوقشان، پدیدآوردن فضایی امن برای آنان در کنار توان‌افزایی خانواده‌ها از طریق حرفه‌آموزی و آموزش مهارت‌های زندگی و توسعه سواد آموزی داستان انجمن پرنده درخت کوچک را معنا می‌بخشد.

نظرات کاربران