چرخه معیوب رابطه من با من

چرخه معیوب رابطه من با من

خوب نبودن رابطه من با من چرخه رفتاری معیوبی در من ایجاد خواهد کرد.

خوب نبودن رابطه من با من باعث عدم احترام به خود شده که متعاقباً بی اهمیتی دیگران نسبت به من و به دنبال آن دریافت بازخورد های منفی از طرف آنان را به همراه خواهد داشت. وقتی بازخورد منفی دریافت کنم باز با خود فکر میکنم که من خوب نیستم و این تفکر باعث عدم احترام به خود می شود و این چرخه دوباره تکرار شده و در من نهادینه می شود. این مفاهیم در کارگاه " رابطه من با من" مورخ 12 دی 98 که در خانه صنعت و معدن مخصوص دانشجویان برگزار شد، مورد آموزش و گفتگو قرار گرفته است.

نظرات کاربران