پیامدهای ضعف خودآگاهی

پیامدهای ضعف خودآگاهی

ضعف خودآگاهی بر زندگی فردی و اجتماعی ما اثر می گذارد

ضعف خودآگاهی باعث بروز آسیبهای جدی در زندگی فردی و اجتماعی ما میشود. این مفاهیم در کارگاه " خودآگاهی و مدیریت بر خود" مورخ 21 آذر 98 که در خانه صنعت و معدن مخصوص دانشجویان برگزار شد، مورد آموزش و گفتگو قرار گرفته است.

نظرات کاربران