ششمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی

ششمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی

کارگاه " تاب آوری، قاطعیت ورزی و رفتار جرات مندانه" از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان

ششمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی با عنوان " تاب آوری، قاطعیت ورزی و رفتار جرات مندانه" پنجشنبه 24 بهمن 98 در خانه صنعت و معدن یزد، توسط بنیاد راستی برگزار شد. مدرس این کارگاه خانم شهرزاد ذوفن کارشناس ارشد آموزش و توسعه جماعت محور بودند.

مفاهیم زیر ذر این کارگاه آموزش داده شد:

  • تعریف تاب آوری و ابعاد آن
  •  ویژه گی های افراد تاب آور
  • تعریف قاطعیت ورزی و یا رفتار جرات مندانه
  •  سبکهای سالم و نا سالم برقراری ارتباط
  • عواقب و پیامدهای رفتارغیر قاطعانه / غیر جرات مندانه
  •  مراحل انجام رفتارجرات مندانه

بازیها، فعالیتهای گروهی و فردی انجام شده در طی کارگاه، معرفی کتاب و فیلمهای مرتبط با بحث کارگاه و همچنین پخش کلیپی در زمینه تاب آوری( تجربیات عالیه عطایی) ، در جهت درگیر کردن دانشجویان در بحثهای کارگاه و انتقال مفاهیم به آنها بسیار موثر بود. در طی این فعالیتها ارتباطی که دانشجویان با یکدیگر، با مدرس و پیرو آن با مفاهیم کارگاه میگیرند کاملا مشهود است. روند پیشرفت دانشجویان در زمینه خودبیانگری و تعامل با هم در طی فعالیتهای گروهی، باعث دلگرمی است و بیانگر موئر بودن برگزاری این کارگاهها، شیوه تدریس و روش تسهیلگری جاری در طی کارگاه است.

نظرات کاربران