توانمند سازی دانشجویان یزدی

توانمند سازی دانشجویان یزدی

بنیاد راستی را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید.

شما هم می توانید حامی مادی و معنوی دانشجویان یزدی باشید.

شماره تماس با بنیاد ۰۹۱۳۴۵۳۵۳۱۳

نظرات کاربران