سال نو مبارک

سال نو مبارک

بنیاد راستی با ارائه بورس تحصیلی به رشد دانشجویان توانمند کمک می کند. برای همراهی در این حرکت، شما هم می توانید از طریق وبسایت بنیاد راستی به دیگران کمک کنید.

بنیاد راستی با ارائه بورس تحصیلی به رشد دانشجویان توانمند کمک می کند. برای همراهی در این حرکت، شما هم می توانید از طریق وبسایت بنیاد راستی به دیگران کمک کنید.

نظرات کاربران