سخنرانی رئیس هیئت مدیره بنیاد راستی در افتتاحیه

سخنرانی رئیس هیئت مدیره بنیاد راستی در افتتاحیه
سخنرانی رئیس هیئت مدیره بنیاد راستی، جناب آقای مهندس حسام ادیب، در جشن افتتاحیه بنیاد راستی در تاریخ 30 شهریور 1396 در سالن پژوهشکده مدرسه استعدادهای درخشان یزد

نظرات کاربران